// KalírnaM - Zdeněk Mikulášek - Provádíme
Provádíme | Tisk |
Žíhání, cementování, kalení, zušlechťování a popouštění kovů bez opalu.
Po tepelném zpracování provádíme za příplatek - pískování a omílání dílců, dle přání zákazníka.

Postup při kalení součástí: Při převzetí součástí k TP vyplní pověřený pracovník se zákazníkem průvodní list (popis součástí,jakost materiálu,počet ks.,požadovanou operaci atd.). Poté jsou součásti odmaštěny v průmyslové pračce (závity,slepé otvory) a vsazeny do kalících přípravků. Po zafixování kusů jsou celé přípravky namočeny pomocí jeřábu do ochranného nátěru a odloženy na odkapávací rošt k doschnutí.

Odmaštěné a nátěrem chráněné součásti jsou ohřívány na zvolenou teplotu a po prodlevě na této teplotě ochlazeny v kalícím médiu (rychlost ochlazení je dána jakostí kaleného materiálu).

Po dochlazení jsou kusy odmaštěny,je namátkově změřena jejich tvrdost a co v nejkratší době popuštěny.
Po schladnutí vsázky jsou kusy převezeny k opískování a poté předány k výstupní kontrole.

Výstupní kontrola:

Kontrolu tvrdosti, pevnosti provádíme na ověřeném měřidle
Kontrolu nacementované hloubky provádíme pomocí zkušebních etalonů.
Mechanické zkoušky a chemický rozbor na zkušebních vzorcích provádíme v nezávislých laboratořích a jen na přání zákazníka.
Ke každé přijaté zakázce je vystaven protokol o měření s ev.číslem (zakázkový list).

U nás používané ochlazovací-kalící média:

- kalící oleje (termální)
- kalící polymerní prostředky
- voda (s přísadou)
- proud vzduchu